Më 25 shtator 2015 krerët botërorë miratuan “Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm”: 17 qëllime që përcaktojnë thirrjen universale për veprim, për t’i dhënë fund varfërisë, për të mbrojtur planetin dhe për të siguruar që të gjithë njerëzit të gëzojnë paqe dhe prosperitet deri në vitin 2030. Çdo vit në përvjetorin e kësaj dite historike thirren qytetarët, institucionet dhe organizatat anembanë botës që të VEPROJNË PËR QZQ  – Act4SDG në ditën globale të veprimit.

Act4SDG sfidon organizatat dhe individët në mbarë botën që të bashkohen në ditën globale, të ndërmarrin veprime konkrete dhe t’i zgjerojnë këto veprime tek të tjerët, duke sjellë njerëz të rinj në # Act4SDG në punën e tyre, në shtëpitë dhe në jetën civile. Këtë vit Dita Globale për #Act4SDGs përkon me ditën e hapjes së Debatit të Nivelit të Lartë të Sesionit të 73-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së (UNGA 73).

Alva.Foto /Partnere
Kjo foto është e drejtë eksluzive për ALVA.AL

Që QZQ të arrihen në të gjitha vendet, njerëzit kudo nga të gjithë sektorët në shoqëri duhet të luajnë një rol aktiv. Dita Globale për #Act4SDGs është një moment për të festuar veprimet që po merren kudo për të na afruar më shumë me objektivat e SDG për një botë më të mirë. Është gjithashtu një ditë për të mobilizuar mijëra institucione, organizata dhe qytetarë për të ndërmarrë veprime konkrete, duke riafirmuar angazhimin e përbashkët global për arritjen e QZQ-ve.

SI – Platforma do të sfidojë pjesëmarrësit për të regjistruar planet e tyre për të ndihmuar në ndërtimin e një hartë globale të veprimeve të QZQ. Harta globale është një listë e grupeve konkrete kolektive dhe individuale që njerëzit mund të marrin, bashkohen ose të përsëriten për #Act4SDGs në të gjithë globin.

Një sfidë për foto dhe video do të inkurajojë pjesëmarrësit në të gjithë botën që të ndajnë historinë e tyre se si ata #Act4SDGs.

Ne besojmë se çdokush ka mundësi që të çojë përpara QZQ-të. Filloni të planifikoni veprimin tuaj dhe të ndërtoni momentin në #Act4SDGs.

WHAT? – On 25 September 2015 world leaders adopted the Sustainable Development Goals: 17 goals that define a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030. Each year on the anniversary of this historic day we call upon citizens, institutions, and organizations around the world to ACT 4 SDGs in a global day of action.

WHEN? – We challenge organizations and individuals around the world to come together for a global day, take concrete actions, and to expand these actions to others, bringing new people to #Act4SDGs in their work, homes and civic lives. This year the Global Day to #Act4SDGs coincides with the opening day of the High-Level Debate of the 73rd Session of the UN General Assembly (UNGA 73).

WHY – For the SDGs to be achieved in all countries, people everywhere from all sectors in society must play an active role. The Global Day to #Act4SDGs is a moment to celebrate actions being taken everywhere to move us closer to the SDG targets for a better world. It is also a day to mobilize thousands of institutions, organizations and citizens to take concrete actions, reaffirming the shared global commitment for the achievement of the SDGs.

Through the Global Day to #Act4SDGs, we can help build this momentum. Each action that is registered becomes part of a global network of ideas and examples for others to follow. We aim to support people of all ages,from different sectors and cultural backgrounds to have a voice on SDGs, and to help hold governments to account for their promises to achieve the SDGs by 2030. We will also challenge all of you to show the world how you are taking action.

HOW – The global day Live Studio at the United Nations Headquarters in New York will feature different ways key partners, governments, companies, organisations, UN country teams and individuals around the world are joining in the Global Day to #Act4SDGs.

The platform will challenge participants to register their plans to help build a global map of SDG Actions. The global map is a crowdsourced list of concrete collective and individual actions people can take, join, or replicate to #Act4SDGs around the globe.

A photo & video challenge will encourage participants across the world to share their story of how they #Act4SDGs.

We believe that every second there is someone somewhere moving the SDGs forward. Start planning your action and building momentum to #Act4SDGs.

Burimi:http://act4sdgs.org/