Richard Barrett është autor britanik i cili shkruan për lidershipin, zhvillimin e lidershipit, vlerat, ndërgjegjen, si dhe evolucionin kulturor në biznes dhe shoqëri. Ai është përgjegjës për zhvillimin e teorisë së Fazat Universale të Evolucionit, konceptet e entropisë personale dhe kulturore dhe krijimin e instrumenteve të vlerësimit, bazuar në hierarkinë e nevojave njerëzore të Maslow dhe modeleve të ndërgjegjësimit më të lartë për të përcaktuar vlerat e individëve, organizatave, komuniteteve dhe kombeve bazuar në Modelin e Shtatë Niveleve të Ndërgjegjësimit. Ai themeloi “Qendrën e Vlerave Barrett” në vitin 1997, është anëtar i Akademisë Botërore të Biznesit dhe ish Koordinatorëve të Vlerave të Vlerave në Bankën Botërore.

Richard Barrett është drejtues dhe udhëheqës i mendimit i njohur ndërkombëtarisht  për evoluimin e vlerave njerëzore në biznes dhe shoqëri. Ai është krijuesi i “Instrumenteve të Transformimit Kulturor (ITK) të njohura ndërkombëtarisht, të cilat janë përdorur për të mbështetur më shumë se 6,000 organizata në udhëtimet e tyre transformuese. Deri më sot, më shumë se 5.000 agjentë, konsulentë dhe trajnerë të ndryshuar janë trajnuar nga “Qendra e Vlerave Barrett” për të përdorur Veglat e Transformimit Kulturor në mbi 50 vende.

Richard BarrettAlva.Foto /Kjo foto është e drejtë eksluzive për ALVA.AL

Richard ka qenë lektor me kohë të pjesshme në Këshillin e Këshillimit dhe Edukimit për Ndryshim dhe Lidership të drejtuar nga Shkolla e Biznesit Saïd në Universitetin e Oksfordit dhe HEC në Paris. Ai ka qenë gjithashtu profesor kohë të pjesshme në Universitetin e Rrugëve Mbretërore, Instituti për Udhëheqje të Bazuar në Vlerat, dhe lektor me kohë të pjesshmenë MBA një Planet në Universitetin Exeter.

LIBRAT E TIJ

2019 “Njeriu Evolucionar”

Barret booksAlva.Foto /Kjo foto është e drejtë eksluzive për ALVA.AL

2018 “Gjithçka kam mësuar për vlerat”

2017 “Organizata e drejtuar nga vlerat: Shëndeti Kulturor dhe Mirëqenia e Punonjësve si Rruga drejt performancës së qëndrueshme”

2016 “Psikologjia e re e mirëqenies njerëzore: Një eksplorim i ndikimit të Dinamikës Shpirt-Ego në Shëndetin Mendor dhe Fizik”

2015 “Metrika of ndërgjegjes njerëzore”

2014 “Një përqasje e bazuar në vlerat për të çliruar potencialin njerëzor”

2013 “Organizimi i Vlerave: Çlirimi i Potencialit Njerëzor për Performancë dhe Fitim”

2012 “Çfarë shpirti më tregoi: Një udhëzues praktik për aktivizimin e shpirtit”

2011 “Dashuria, frika dhe fati i kombeve: ndikimi i evolucionit të ndërgjegjes njerëzore në çështjet botërore”

2010 “Paradigma e Lidershipit të Ri”

2006 “Ndërtimi i një Organizate të Orientuar nga Vlerat: Një Qasje e Përgjithshme e Sistemit për Transformimin Kulturor”

1998 “Çlirimi i Shpirtit të Korporatës: Ndërtimi i Organizatës Vizioniore”

1995 “Udhëzues për çlirimin e shpirtit tuaj”

Barret CentreAlva.Foto /Kjo foto është e drejtë eksluzive për ALVA.AL

Richard Barrett is a British author who writes about leadership, leadership development, values, consciousness as well as cultural evolution in business and society. He is responsible for developing the theory of the Universal Stages of Evolution, the concepts of personal and cultural entropy, and creating assessment instruments, based on Maslow’s hierarchy of human needs and models of higher consciousness to map the values of individuals, organisations, communities and, nations to the Seven Levels of Consciousness Model. He founded the “Barrett Values Centre” in 1997®, a Fellow of the World Business Academy and Former Values Coordinator at the World Bank.

Richard Barrett is a speaker and internationally recognised thought leader on the evolution of human values in business and society. He is the creator of the internationally recognized Cultural Transformation Tools® (CTT) which have been used to support more than 6,000 organizations on their transformational journeys. To date, more than 5,000 change agents, consultants and coaches have been trained by the “Barrett Values Centre” to use the Cultural Transformation Tools in over 50 countries.

Richard has been a visiting lecturer at the Consulting and Coaching for Change, Leadership Course run by the Saïd Business School at the University of Oxford and HEC in Paris. He has also been an Adjunct Professor at Royal Roads University, Institute for Values-based Leadership, and a visiting lecturer at the One Planet MBA at Exeter University.

 Education

Richard Barrett was born in Kingston upon Hull, United Kingdom. In 1966, he graduated from Manchester University with a First Class Honors degree in Civil Engineering. He received a postgraduate engineering degree in highway and transportation engineering from Newcastle University .

Career

1977 After spending time working for the Municipality of Leicester and Freeman Fox & Partners, he set up his own consultancy practice.

1979 – 1985 He acted as a consultant to the World Bank

 1986 Officially has join the World Bank as a staff member.

1992 He became the Assistant to the Vice-President for Environmentally Sustainable Development and started the World Bank Spiritual Unfoldment Society.

1995 – 1997 He conducted an inquiry into values at the World Bank. Throughout 1967 to 1997, Barrett spent most of his spare time studying psychology, spirituality, physics, and personal transformation.

1997 – He left the World Bank and created the management consulting firm of Richard Barrett & Associates, which became the Barrett Values Centre in 2007. The purpose of this organisation was to “provide consultants, change agents and human resource professionals with tools and techniques for assessing their values and implementing organizational transformation.”

 Richard Barrett as author

2019 “The Evolutionary Human”

2018 “Everything I Have Learned About Values”

2017 “The Values-driven Organization: Cultural Health and Employee Well-being as a
Pathway to Sustainable Performance”

2016 A New Psychology of Human Well-Being: An Exploration of the influence of
Ego-Soul Dynamics on Mental and Physical Health

2015 The Metrics of Human Consciousness

2014 Evolutionary Coaching: A Values-based Approach to Unleashing Human Potential

2013 “The Values-Driven Organisation: Unleashing Human Potential for Performance and Profit”

2012 “What My Soul Told Me: A Practical Guide to Soul Activation”

2011 “Love, Fear and the Destiny of Nations: The Impact of the Evolution of Human Consciousness on World Affairs”

2010 “The New Leadership Paradigm”

2006 “Building a Values-Driven Organization: A Whole System Approach to Cultural Transformation”

1998 “Liberating the Corporate Soul: Building a Visionary Organization”

1995 “A Guide to Liberating Your Soul”

Resources: www.valuescentre.com / https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Barrett_(author) / Books

Përshtati për ALVA:E. I.