SDG16 NOW CAMPAIGN ACT NOW ALBANIA 2023 – WOMAN YOU ARE THE VALUE

0
433
ALVA- SDG16 CAMPAIGN ACT NOW

Violence against women is universally condemned from ethical, legal, and human rights perspectives. There is no acceptable justification or value in perpetrating violence against women. Such acts are a violation of basic human rights and are often rooted in power imbalances, discrimination, and gender-based inequalities.

Various forms of violence against women, including physical, sexual, and psychological abuse, have severe and lasting consequences for the victims and negatively impact societies as a whole. It undermines the principles of equality and human dignity. Efforts in Albania and around the world are aimed at preventing violence against women, promoting gender equality, and holding perpetrators accountable.

It is essential to foster a culture that rejects violence, respects the rights and autonomy of every individual, and promotes equality and justice for all genders. The promotion of a culture based on values would create many different opportunities easily accessible for improving societal attitudes and behaviours to change and eliminate the acceptance or tolerance of violence in the world, in particular mainly against women.

All we can contribute is creating a world where violence against women is punished and prevented without hesitation, implementing and improving methods in education and awareness, and applying new legal reforms with an easily accessible practical scope in support of victims of violence and, in extreme cases, survivors of violence.

If you don’t have the strength today, it doesn’t mean you don’t have values.

You don’t have enough faith today,

but you have so many values that you can overcome violence, injustice, and wickedness.

You can, woman because you are the peace

You are the value that completely illuminates yourself.

Poetry from the victim of the violation of human rights and advocate of women’s rights and values

#SDG16Now #SDG16NOWCampaign #SDG16+ #ShareIt #PledgeIt #DemandIt #Advocate4SDG16Now #Connect4SDG16Now #Mobilize4SDG16Now

ALVA- SDG16 CAMPAIGN ACT NOW

Dhuna ndaj grave dënohet botërisht nga këndvështrimi etik, ligjor dhe i të drejtave të njeriut. Nuk ka asnjë justifikim të vlefshëm dhe të pranueshme në ushtrimin e dhunës ndaj grave. Akte të tilla janë shkelje e të drejtave themelore të njeriut dhe shpesh janë të rrënjosura si pasojë e ekzistencës së  pabarazisë së pushtetit, diskriminimit dhe pabarazisë me bazë gjinore.

Forma të ndryshme të dhunës ndaj grave, duke përfshirë abuzimin fizik, seksual dhe psikologjik, kanë pasoja të rënda dhe të qëndrueshme për viktimat të cilat ndikojnë negativisht në shoqëri në tërësi. Dhuna ndaj grave cënon parimet e barazisë dhe dinjitetit njerëzor. Përpjekjet sikurse në Shqipëri dhe mbarë botën synojnë parandalimin e dhunës ndaj grave, promovimin e barazisë gjinore dhe ndëshkimin e autorëve përgjegjës.

Është thelbësore dhe domosdoshmëri të kultivohet një kulturë që refuzon dhunën, respekton të drejtat dhe pavarësinë e çdo individi dhe promovon barazinë dhe drejtësinë për të gjitha gjinitë. Promovimi i një kulture bazuar në vlera do krijonte mundësira të ndryshme të shumta lehtësisht të aksesueshme në përmirësimin e qëndrimeve dhe sjelljeve shoqërore për të ndryshuar dhe eliminuar pranimin ose tolerancën e dhunës në tërësi kudo në botë, dhe në veçanti kryesisht ndaj grave.

Të gjithë ne mundeni të kontribuojmë në krijimin e një bote ku dhuna ndaj grave të dënohet dhe parandalohet pa mëdyshje, duke implementruar dhe përmirësuar metodat në edukimin, ndërgjegjësimin, aplikimin e reformave të reja ligjore me fushë zbatimi të lehtësueshme praktike në mbështetje të viktimave të dhunës dhe  rasteve ekstremeve të mbijetuarave të dhunës.

Nëse ti nuk ke forcë sot, nuk do të thotë se ti nuk ke vlera sot

Ti nuk ke besim mjaftueshëm sot

Por ti ke mjatueshëm vlera sa e mposht dhunën, padrejtësinë, ligësinë.

Ti mundesh grua, sepse je paqja

Je vlera që ndriçon plotësisht vetveten

Viktima e Shkeljes së të Drejtave të Njeriut, Avokuese e te Drejtave të Gruas dhe Vlerave

#SDG16Now #SDG16NOW Campaign #ShareIt #PledgeIt #DemandIt #Advocate4SDG16Now #Connect4SDG16Now #Mobilize4SDG16Now